•    Puppyprijzen verschillen, de rasvereniging heeft daarin geen zeggenschap, de fokker bepaalt.
•    Een hogere puppyprijs hoeft niet te betekenen dat de kwaliteit van de pup beter is, of omgekeerd.
•    Voor een rashond of een look-alike zijn de onderhoudskosten gelijk. De aanschafprijs –  welke dan ook – maakt slechts een miniem onderdeel uit van de totale uitgaven die je voor de hond in zijn hele leven zult maken.
•    Laat je bij aanschaf daarom in eerste instantie leiden door de zaken die voor jouw leven met de hond belangrijk zullen zijn, niet door prijs. Neem de tijd je prioriteiten te stellen en verschillen te leren onderkennen.

Prijs is vrij
“Wat kost een Chow puppy?”, is een vraag die regelmatig aan de NCCC wordt gesteld. Helaas is die vraag niet zo maar te beantwoorden.
Volgens de geldende regels in het economische verkeer mag een rasvereniging namelijk geen puppyprijs voorschrijven, en mogen de fokkers onderling geen prijsafspraken maken.
Dus het is aan de fokker om zelfstandig de prijs voor zijn pups vast te stellen, en daarin is hij volledig vrij.

Prijs en kwaliteit
De NCCC Clubfokkers fokken per definitie rashondenpups die een in de kynologie erkende stamboom zullen krijgen, uitgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Zie wat over gezondheid aangetekend staat in het Europees Dierenpaspoort, vanaf het eerste onderzoek door de dierenarts met ongeveer zes weken.
De NCCC fokkers maken geen prijsonderscheid tussen kleuren, vachten of geslachten. Het komt wel eens voor dat een fokker een hogere prijs vraagt voor een pup die naar het buitenland gaat.
Het is aan de pupkoper om al dan niet mee te gaan in de vraagprijs. Onderhandelen over de pupprijs is ‘not done’. Prijsverschil tussen rashondenpups staat niet noodzakelijk en niet vanzelfsprekend in een directe relatie tot kwaliteitsverschil.

Reductie bij imperfectie
De uitzondering hierop is dat het een goed gebruik is dat een fokker voor een puppy dat een imperfectie heeft op het moment van overdracht, op eigen initiatief de prijs verlaagt.
Dat wordt wel gedaan bij bijvoorbeeld een incorrecte kaak (overbeet of onderbeet), monorchidie of cryptorchidie (de reu heeft maar één teelbal, of helemaal geen), en dergelijke zaken. Dit soort onvolkomenheid maakt de hond weliswaar meestal niet ongeschikt als huishond, maar kan wel betekenen dat niet met de hond gefokt en geshowd kan worden, of eventueel dat er te voorzien is dat er kosten gemaakt zullen moeten worden.
In de koopovereenkomst wordt dan vastgelegd hoe dit qua prijs geregeld zal worden. Soms met reductie bij de overdracht, soms met restitutie als de imperfectie bij opgroeien niet verdwijnt.

Look-alike
Het is mogelijk een op een Chow gelijkende pup te kopen voor een beduidend lagere prijs: bij de broodfokker, de zogenaamde ‘particulier’ of de hondenhandel. Pups uit dit circuit worden aangeboden via verkoopkanalen als Marktplaats of internetdierenwinkels.
In dat geval is de lagere prijs terecht – al is die vaak nog (veel) te hoog –  want er is een aantoonbaar kwaliteitsverschil in de manier waarop deze ‘look-alikes’ ten opzichte van rashonden met stamboom zijn gefokt.
De pupkoper van een look-alike weet niet wie de ouderdieren zijn, zelfs de moeder krijgt hij vaak niet te zien, de ouderdieren zijn anoniem en hoeven niet beide ‘Chow’ te zijn, ze wonen vaak –  onder condities die we hier graag niet willen kennen –  in een ander land, en beschikken zeker niet over officiële gezondheidsscores voor de van belang zijnde gezondheidsaspecten.
Op deze manier je pup aanschaffen kan de NCCC alleen maar ernstig ontraden. Deze sector gebeuren dingen waar wij als rasvereniging tegen zijn.

Persoonlijke keuze
Het bepalen van een prijs voor de pups heeft in belangrijke mate te maken met de persoonlijke instelling van de fokker.
Fokken is een liefhebberij, die veel geld, tijd en moeite kost. Het is redelijk dat daar een vergoeding tegenover staat. Fokkers verschillen echter in opvatting over welke kosten van hun hobby ze aan een pupkoper in rekening willen (of misschien: moeten) brengen.
Daarbij komt ook nog dat de ene fokker meer tijd, energie en/of geld aan de fokkerij besteedt dan de ander. Fokkers verschillen verder in ervaring, talent en deskundigheid. Prijsverschillen kunnen daar een relatie mee onderhouden, maar dat hoeft helemaal niet.
Prijsstelling heeft naast een rationele, ook een emotionele component. Fokkers kunnen het belangrijk vinden om met hun prijs boven, of juist onder, die van collega fokkers te gaan zitten, en daarvoor kunnen ze verschillende redenen hebben.
Het is goed te realiseren dat er aan een met aandacht en deskundigheid gefokte pup zo veel zorg is besteed, dat de prijs ervan nooit realistisch de investering in geld en tijd weergeeft. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Want fokken is uitdrukkelijk een liefhebberij, geen zakelijke onderneming.
Er is kortom geen eenduidig oordeel of advies te geven over deze materie.
Het is dus maar goed dat prijsstelling een persoonlijke zaak is, waarin de rasvereniging zich niet mengt en waarmee die zich ook niet mag bemoeien, zie het begin van dit artikel.

Hond houden is duur
Natuurlijk is de prijs wel van belang om te kennen: om te bepalen of je je überhaupt een rashond kunt veroorloven.
Maar bedenk wel dat de aanschafprijs slechts een fractie uitmaakt van de kosten die met het houden van een hond gemoeid zijn. Kunt u zich een hond veroorloven, dat is de basisvraag.
De kosten om een hond te houden zijn aanzienlijk en moet je niet onderschatten. Een Chow met stamboom eet evenveel als een look-alike, voor wat de dierenarts rekent maakt het hebben van een stamboom geen verschil en de gemeentelijke hondenbelasting is ook voor alle honden hetzelfde.

Stel uw prioriteiten
De NCCC raadt aspirant pupkopers aan zich in eerste instantie niet blind te staren op de aanschafprijs, zolang die in bovengenoemde range ligt, en als het houden van een hond tot de financiële mogelijkheden behoort.
Van groter belang is het om zich vooral goed te oriënteren op de aspecten die van belang worden geacht voor het toekomstige puppy. Welke verwachtingen hebt u en hoe hebt u een zo groot mogelijke kans dat die worden waargemaakt?

Gezondheid
Voor alle pupkopers zal gezondheid een heel belangrijk item zijn.
Gezondheidsaspecten zijn erfelijk. Weliswaar niet één op één: hoe gezondheid uitpakt in een puppy is een kwestie van kansberekening. In die zin dat gezondheid van de voorouders de kans op  gezond nageslacht vergroot. Gegevens van ouders en hun voorouders geven kansen aan voor de kinderen en die gegevens staan niet alleen de fokker, maar ook de pupkoper ter beschikking.
Onderzoeksresultaten geven inzicht in de situatie bij de ouderdieren.
Het ontbreken van gegevens verhult. Fokkers die verhullen nemen risico’s, die ze afwentelen op de toekomstige eigenaars  van de pups. U kunt er als pupkoper voor kiezen dat risico te vermijden.

NCCC en gezondheid
Er zijn voor de Chow Chow in Nederland twee rasverenigingen.
U bent nu op de website van de Nederlandse Chow Chow Club (NCCC), de oudste vereniging.
De NCCC onderscheidt zich door aantoonbare aandacht voor gezondheid in de fokkerij. De NCCC biedt de pupkoper diverse handvaten om zich vooraf op de hoogte te stellen en zich te oriënteren. Openheid en inzichtelijkheid staan hoog in ons vaandel.

Heupen, ellebogen, knieën, ogen
NCCC Clubfokkers laten de ouderdieren onderzoeken op heupen, knieën en ellebogen en ogen. Dit zijn de gezondheidspunten waarvoor in dit ras extra aandacht nodig is.
De ouderdieren moeten ook in redelijke mate voldoen aan de standaard. Om inteelt te beperken is er een realistische limiet gesteld aan het aantal nesten dat een reu mag voortbrengen.
Zie het fokreglementfokreglement van de Nederlandse Chow Chow Club waaraan de NCCC Clubfokkers voldoen.
De NCCC Clubfokkers  houden zich aan een Convenant. Wat dat inhoudt vindt u hier.

Achtergrondgegevens
Op de NCCC website ziet u bij Overzicht Fokkers Pups de NCCC Clubfokkers. Vanaf deze pagina kunt u de websites en gegevens van de NCCC Clubfokkers vinden. De fokkers staan ervoor open dat u met hen contact opneemt.
Op deze pagina staat ook een uitgebreide presentatie van een eventueel aankomend/geboren nest bij de fokkers.

Openbaar   
De gezondheidsgegevens van de ouderdieren zijn vervat in officiële scores, die openbaar te raadplegen zijn. De NCCC raadt pupkopers aan deze gegevens daadwerkelijk te checken, op de websites van de NCCC en van de Raad van Beheer. Lukt het niet ze te vinden, of wilt u meer toelichting op de betekenis ervan, dan kunt u bij de NCCC om assistentie vragen.U vindt de gegevens van ALLE Nederlandse Chow Chows die een of meer gezondheidsonderzoeken hebben ondergaan hier.
Bij de Raad van Beheer kunt u de details van het individuele Heupen, Ellebogen, Ogen onderzoek vinden als u de naam van de hond invoert.

Grenzen
De NCCC stelt alleen bij de gezondheidsscores voor heupen en knieën grenzen aan wat wel en niet toelaatbaar is. Bij ellebogen en ogen niet. Daar moeten de honden alleen onderzocht zijn. Het advies aan de fokkers is wel om te zorgen dat steeds een van de partners ‘vrij’ scoort. Maar dat is niet altijd mogelijk. De grotere vrijheid bij ellebogen en ogen is vanwege foktechnische redenen, omdat er onvoldoende kennis is over de gevolgen voor de hele populatie van te veel uitsluiten. Te strenge selectie op een punt kan namelijk weer andere problemen veroorzaken.
Als koper kunt u natuurlijk voor uzelf desgewenst wel eigen grenzen stellen, wensen formuleren en daarnaar op zoek gaan. Van risicopunten bent u, door de openheid over de scores, in ieder geval vooraf op de hoogte.

Ontmoeten
Voor werkelijk inzicht is persoonlijk honden ontmoeten natuurlijk van wezenlijk belang.
Een hond is immers heel wat meer dan alleen die gezondheidssores. Gezondheid alleen al is heel wat meer. Voor het plezier hebben in een hond zijn karakter en uiterlijk ook van groot belang. Ook daarin zijn verschillen, en die wilt u als pupkoper vast leren kennen.
Honden (en hun eigenaars) zien kan op evenementen van de NCCC. Zie de agenda op de website.
De NCCC stimuleert pupkopers om persoonlijk thuis te gaan kennismaken met de fokker(s) van hun voorkeur, liefst als er nog geen pups zijn en er in alle rust gepraat en naar de honden gekeken kan worden.
Wie wacht met actie nemen tot er een nest geboren is, loopt het risico achter het net vissen.
Als u hulp nodig hebt of diepergaande vragen wilt stellen, bent u welkom om contact op te nemen met het bestuurslid pupinfo/rasinfo, contactgegevens.

© Janneke Leunissen-Rooseboom